ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

-éves KATA bevalláshoz- 

Jelen dokumentum tartalmazza a Könyvelő által nyújtott éves KATA bevallásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban “ÁSZF”). Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal, és 2022. 01. 24-től visszavonásig érvényes. 

1. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK 

Megbízó: a beérkezett megrendelésben szereplő személy 

Felek: a Megbízó és a Könyvelő 

Szerződés: jelen Általános Szerződési Feltételek 

2. KÖNYVELŐ ADATAI 

név: Szegedi Anikó E.V. 

székhely: 1077 Budapest, Rózsa utca 19. 2/20 

adószám: 56508910-1-42 

nyilvántartási szám: 55162319 

telefon: +36 70 428 8629 

e-mail: [email protected] 

3. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

3.1. Megbízó a 2012. évi CXLVII. törvény (a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról) 11. § (1) bekezdés teljesítésének céljából, jelen ÁSZF feltételei szerint megbízza a Könyvelőt, hogy részére bevallást készítsen el. 

4. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 

4.1. Az ÁSZF az éves KATA bevallás elkészítésének időtartamára jön létre. 

5. SZOLGÁLTATÁS MENETE 

5.1. Megbízó a https://joytfa.com/bevallas oldalon kitölti a Szerződéshez szükséges adatokat. 

5.2. Megbízó az “Elfogadom az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat” elfogadásával, és a Küldés gomb megnyomásával elfogadja jelen ÁSZF-et, annak minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. 

5.3. A megrendelés beérkezését követően Könyvelő e-mailben bekéri a bevallás elkészítéséhez szükséges adatokat, és csatolja a szolgáltatásról kiállított díjbekérőt. 

5.4. Díjbekérő beérkezését követően Könyvelő elküldi Megbízó részére a bevallást és a bevallás beküldésének leírását. 

6. KÖNYVELŐ KÖTELEZETTSÉGEI 

6.1. A Könyvelő vállalja a Megbízó bevallásának elkészítését a hatályos jogszabályok alapján. 

6.2. Könyvelő vállalja, hogy a bevalláshoz szükséges adatok és a szolgáltatási díj beérkezését követő 48 órán belül az elkészített bevallást, és a bevallás beküldésének leírását Megbízó részére megküldi. 

7. MEGBÍZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 

7.1. Megbízó kötelessége https://joytfa.com/bevallas oldalon a kötelező mezőket kitölteni, illetve Könyvelő részére megküldeni a Megbízó által vezetett bevételi nyilvántartást, illetve azon partnereinek adatait, amelyek éves összesített bevétele az 1 millió forintot meghaladta, illetve azon ügyfelei adatait, akik a 40%-os adót megfizették Megbízó számlái után. 

7.2. Minden, a Megbízó részéről megküldött és átadott dokumentumon, számviteli bizonylaton és bevételi nyilvántartáson szereplő adat tartalma és valódisága a Megbízó felelőssége. 

7.3. Megbízó részéről adatok megküldésének határideje: 2022. február 23. 17 óra. Az ezt követően beérkezett megrendeléseket Könyvelő nem köteles teljesíteni. 

8. DÍJAZÁS 

8.1. Megbízó Könyvelő részére a ÁSZF-ben foglalt szolgáltatásai ellenértékeként, egyszeri 10 000 Ft megfizetésére köteles. 

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

9.1. Szerződő felek rögzítik, miszerint a Szerződéssel kapcsolatos, a Felek jogait és kötelezettségeit érintő részletes szabályozást, valamint az üzleti titokra, adatkezelésre, pénzmosás- és terrorizmus finanszírozása elleni kötelezettségekre, és adatfeldolgozói kötelezettség nyújtásra vonatkozó részletes szabályozást a 1. számú melléklet tartalmazza. 

9.2. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – rendelkezéseit kell alkalmazni. 

9.3. Ha a jelen Szerződés bármely rendelkezését bíróság vagy más erre hatáskörrel rendelkező hatóság érvénytelennek vagy jogi úton nem kikényszeríthetőnek ítéli meg, a Felek kötelesek minden ésszerűen elvárható erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a hibás rendelkezést a Szerződés módosításával orvosolják. 

9.4. Amennyiben valamely Fél a jelen Szerződésben foglalt vagy a jogszabályokban biztosított bármely jogát vagy jogorvoslatai jogosultságát nem vagy késedelmesen gyakorolja, az nem jelenti az adott jogról, vagy jogorvoslati jogosultságról történő lemondást.

1. számú melléklet 

TITOKTARTÁS 

1. Az ADATFELDOLGOZÁSI TEVÉKENYSÉGRE vonatkozó általános szerződési feltételek 

Az adatfeldolgozás tárgya: 

Megbízó adózási iratainak (Art. 7.§ 24.) és számviteli bizonylatainak (Számviteli törvény 166.§) feldolgozásához, továbbá adótanácsadáshoz kapcsolódó, a megbízóval jogviszonyban levő érintett természetes személyek adatainak kezelése: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, továbbítás. Az Adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása, amely a Megbízó feladata. 

Az adatkezelés időtartama: a Megbízóval kötött szerződés fennállásáig, de maximum a Megbízót a számviteli törvény szerint terhelő 8 év (Szt. 169.§) iratmegőrzési időig. 

AZ ADATFELDOLGOZÓI GARANCIANYÚJTÁS 

Könyvelő adatfeldolgozóként garantálja az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) követelményeinek való megfelelését, az érintettek jogainak védelmét biztosító, a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek betartását. 

Könyvelő adatfeldolgozóként garantálja, hogy: 

 1. Könyvelő a Szerződés teljesítésére a kezelt adatok védelmét biztosító megfelelő hardver és szoftver eszközöket és megoldásokat alkalmaz, 

2. minden adatkezelése a megfelelő titoktartással, továbbá a megfelelő technikai és szervezési óvintézkedésekkel történik, 

3. Könyvelő megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkezik az adatvédelem, az adatbiztonság és a bizalmas adatkezelés terén, 

A Megbízó (Adatkezelő) kötelezettségei és jogai 

Megbízó, mint Adatkezelő jogosult ellenőrizni Adatfeldolgozónál a Szerződés szerinti tevékenység végrehajtását. 

Adatkezelőnek a Szerződésben meghatározott feladatokkal kapcsolatos utasításai jogszerűségéért az Adatkezelőt terheli felelősség, ugyanakkor az Adatfeldolgozó köteles haladéktalanul jelezni az Adatkezelőnek, amennyiben Adatkezelő utasítása vagy annak végrehajtása jogszabályba ütközne. 

Az Adatkezelő kötelezettsége, hogy az érintett természetes személyeket jelen szerződés szerinti adatfeldolgozásról tájékoztassa, ha jogszabály előírja, hozzájárulásukat beszerezze. 

Kötelező adatkezelés esetén a Megbízó kötelezettsége a személyes adatok, illetve hordozóinak tárolása, megőrzése. 

A Könyvelő, mint Adatfeldolgozó kötelezettségei és jogai: 

Titoktartás: Adatfeldolgozó tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállal. 

Adatbiztonság: 

Az Adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket köteles végrehajtani annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. 

Az Adatfeldolgozó köteles intézkedéseket hozni annak biztosítására, hogy kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhesse az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket. 

Az Adatfeldolgozó köteles gondoskodni arról, hogy a tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy közvetlen hozzáférés útján kizárólag az Adatfeldolgozó, és kizárólag az adatkezelés céljával összefüggésben férjen hozzá. 

Az Adatfeldolgozó köteles gondoskodni a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről. 

Az adatokat tároló eszközöket megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben kell elhelyezni, gondoskodni kell annak fizikai védelméről is. 

Az Adatfeldolgozó a Szerződésben meghatározott feladatok ellátása érdekében megfelelő ismerettel és gyakorlattal rendelkező személyeket köteles igénybe venni. Köteles továbbá gondoskodni az általa igénybe vett személyek felkészítéséről a betartandó adatvédelmi jogszabályi rendelkezések, a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek, valamint az adatfelvétel célja és módja tekintetében. 

További adatfeldolgozó igénybevétele: Az Adatkezelő jelen szerződésben általános felhatalmazást ad az Adatfeldolgozónak, hogy további adatfeldolgozót (alvállalkozót) vegyen igénybe. Az Adatfeldolgozó a további adatfeldolgozó igénybe vételét megelőzően tájékoztatja az adatkezelőt a további adatfeldolgozó személyéről, valamint a további adatfeldolgozó által végzendő tervezett feladatokról. Ha az adatkezelő ezen tájékoztatás alapján a további adatfeldolgozó igénybe vételével szemben kifogást emel, a további adatfeldolgozó igénybevételére az adatfeldolgozó kizárólag a kifogásban megjelölt feltételek teljesítése esetén jogosult. Ha az adatfeldolgozó bizonyos, az adatkezelő nevében végzett konkrét adatkezelési tevékenységekhez további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi, erre köteles írásba foglalt szerződést kötni, és abban a további adatfeldolgozóra is ugyanazokat az adatvédelmi kötelezettségeket telepíteni, mint amelyek az adatkezelő és az adatfeldolgozó között létrejött jelen szerződésben szerepelnek, különösen úgy, hogy a további adatfeldolgozónak megfelelő garanciákat kell nyújtania a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, és ezáltal biztosítania kell, hogy az adatkezelés megfeleljen e rendelet követelményeinek. Ha a további adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit, az őt Megbízó adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik az adatkezelő felé a további adatfeldolgozó kötelezettségeinek a teljesítéséért. 

Együttműködés az Adatkezelővel: 

 1. A Könyvelő adatfeldolgozó tevékenysége során minden megfelelő eszközzel segíti az Adatkezelőt az érintettek jogai érvényesítésének elősegítése, ezzel kapcsolatos kötelezettségei teljesítése érdekében. 
 1. A Könyvelő, mint Adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt a Rendelet 32–36. cikk (Adatbiztonság, Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció) szerinti kötelezettségek teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat. 
 1. A Könyvelő, mint adatfeldolgozó az adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely a Rendelet 28. cikkében (Az adatfeldolgozó) meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti az adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is. Ezen ponttal kapcsolatban az adatfeldolgozó haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelőt, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti ezt a rendeletet vagy a tagállami vagy uniós adatvédelmi rendelkezéseket. 

Eljárás a szerződés megszűnése esetén: A könyvviteli és adózási szolgáltatás nyújtására irányuló Szerződés megszűnésével a Könyvelő minden, a Megbízótól származó, birtokában levő adózási iratot, számviteli bizonylatot, nyilvántartást és személyes adatot visszaszolgáltat a Megbízónak, – a felek eltérő megállapodása hiányában – az elektronikusan kezelt adatokat, listákat, nyilvántartásokat továbbítja az adatkezelőnek – amennyiben ezek elektronikus fogadására az adatkezelő nem képes, az adatokat elektronikus adathordozón adja át az adatkezelőnek. Az adatok, nyilvántartások, számviteli bizonylatok – beleértve ezek az elektronikusan tárolt formáit és adatait is – adó és számviteli törvényekben előírt megőrzéséről a Szerződés megszűnését követően a Megbízó köteles gondoskodni. 

 1.  AZ ÜZLETI TITOKRA vonatkozó általános szerződési feltételek 
 1. A Könyvelő – a jogszabály alapján bárki számára megismerhető adatok és információk kivételével köteles üzleti titokként kezelni a Megbízási szerződés teljesítése során tudomására jutott minden tényt, tájékoztatást, egyéb adatot és az azokból készült összeállítást, azonosításra alkalmas módon rögzített, műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeretet, megoldást, tapasztalatot, vagy ezek összeállítását. 
 1. A Megbízó – jogszabály alapján bárki számára megismerhető adatok és információk kivételével – köteles üzleti titokként kezelni az e szerződés keretében tudomására jutott minden tényt, tájékoztatást, egyéb adatot és az azokból készült összeállítást, azonosításra alkalmas módon rögzített, műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeretet, megoldást, tapasztalatot, vagy ezek összeállítását. 
 1. Az üzleti titok e szerződésben nem szabályozott kérdéseire az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény irányadó. 
 1. PÉNZMOSÁS ÉS TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA ELLENI KÖTELEZETTSÉGEKRE vonatkozó általános szerződési feltételek 
 1. A Könyvelő tájékoztatja a Megbízót, hogy jelen szerződés létrejötte és teljesítése során a Könyvelőirodát, mint szolgáltatót a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.), és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben (Kit.) írt kötelezettségek terhelik. 
 1. Ha a Könyvelő nem tudja végrehajtani a törvényben meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket, akkor köteles megtagadni az üzleti kapcsolat létesítését és ügyleti megbízás teljesítését, vagy köteles megszüntetni a fennálló üzleti kapcsolatot – ezen törvényi kötelezettség irányadó jelen szerződésre is. 
 1. A Könyvelő felhívja a Megbízó figyelmét, hogy a Pmt. előírása alapján jelen szerződés fennállása alatt a Megbízó köteles a tudomásszerzéstől számított 5 (öt) munkanapon belül értesíteni a Könyvelőirodát az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról.